منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
بخش فهرست نویسی


با توجه به گسترش دانش و اطلاعات در قالب هاي گوناگون، ضرورت سازماندهي دانش و منابع اطلاعاتي از مهمترين فعاليت هاي هر کتابخانه به شمار مي رود و شامل کليه اقدامات  لازم براي قابل دسترس نمودن منابع از طريق سيستم جامع کتابخانه است .

هدف اصلي فهرست‌نويسي، برقراري نظمي است که به کمک آن هم کتابدار و هم مراجعه کننده بتوانند به سهولت و صحت، کتاب مورد نياز خود را از ميان کتابهاي موجود در کتابخانه بيابند. البته در اغلب کتابخانه‌ها، سعي مي‌شود کتابهاي هم موضوع در کنار يکديگر قرار گيرند.

    در بخش سازماندهي، منابع اطلاعاتي كتابخانه مورد بررسي تحليلي و موضوعي قرار گرفته و در چارچوب       استانداردهاي بين المللي علم اطلاعات و دانش شناسي فهرست نويسي، رده بندي  ( بر اساس نظام جهانی  LC) آماده سازي مي شوند.

سازماندهي منابع چاپي کتابخانه هاي دانشگاه علم و صنعت  ورود اطلاعات کتابشناختي و به روز رساني پايگاه هاي داده ، توسط کارشناسان اين بخش بصورت متمرکز انجام ميگيرد. لازم به ذکر است تمامي کتب  خريداري شده  توسط دانشکده ها نيز پس از الصاق شماره ثبت به کتابخانه مرکزي ارسال و جهت فهرستنويسي به اين بخش ارسال می گردد.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.